Na łamach naszego portalu olesnica.dlawas.info organizowaliśmy quiz: Gdzie w Oleśnicy są najlepsze lody? Czytelnicy podczas głosowania wybrali lody z lodziarni i kawiarni Epoka Lodowa, mieszczącej się na Rynku w Oleśnicy. Na portalu społecznościowym organizujemy dla Was konkurs. Tam możecie wziąć udział. Szczegóły i regulamin poniżej. Epoka Lodowa ufundowała nagrody, jakimi są smaczne lody naturalne, w sam raz na gorące letnie dni. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie.

Czytelnicy podczas głosowania mieli do wyboru 4 lodziarnie: KAWIARNIA AMARETTO, Rynek 54; DOM LODÓW AMBROZJA, Rynek 2/3; EPOKA LODOWA, Rynek 5; LODY Z PIEKARNI FAMILIJNEJ, ul. Lwowska

ARTYKUŁ I QUIZ - NAJLEPSZE LODY W MIEŚCIE


Najwięcej głosów otrzymała: EPOKA LODOWA - Oleśnica, Rynek 5 - 52% głosujących
drugie miejsce: AMARETTO i DOM LODÓW AMBROZJA- po 19,5 % głosujących
trzecie miejsce: PIEKARNIA FAMILIJNA - 9% głosujących

Teraz czas na konkurs.

W KONKURSIE DO WYGRANIA: 

5 KUPONÓW na LODY ( 2 GAŁKI W WAFELKU) dla 5 OSÓB 

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Na fanpage Oleśnica dla Was, w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na zadane pytanie:

Lody z Epoki Lodowej smakują mi ponieważ
, …………………………

Najwyżej oceniane będą ciekawe niestandardowe ODPOWIEDZI:)

Konkurs trwa do 27 lipca 2018 r. do godz. 21:00, 

Wyniki 28 lipca 2018 r. do godz. 12:00 na naszym portalu.

KONKURS KLIKNIJ TUTAJREGULAMIN „WYGRAJ KUPONY NA LODY”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYGRAJ KUPONY NA LODY”.

2. Organizatorem „WYGRAJ KUPONY NA LODY”, zwanego dalej „Konkursem” jest PRESLA SŁAWOMIR CURYŁO ul. Miodowa 3, 55-002 Dobrzykowice, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Partnerem i fundatorem nagrody w konkursie jest firma  KWAND s.c. M. Dymarska W. Dymarski ul. Żwirki 3, 55-220 Jelcz-Laskowice, zwany dalej „Fundatorem”. 

4. Konkurs nie jest przeprowadzany, administrowany lub sponsorowany przez Facebook Inc. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. i będą one wykorzystane wyłącznie
w celu przeprowadzenia Konkursu i przez czas trwania Konkursu.

5. Konkurs przeprowadzany jest na Portalu Facebook, pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/Olesnica.DlaWas.Info/w dniach 24 lipca – 27 lipca 2018 r. (do godziny 21:00).

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnik” może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) posiada konto na portalu Facebook,

c) poprzez wzięcie udziału w Konkursie zapoznała się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu,

d) posługuje się prawdziwym i pełnym imieniem oraz nazwiskiem.

e) nie jest pracownikiem firmy PRESLA i/lub pracownikiem firmy KWAND s.c.

f) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy PRESLA i/lub KWAND s.c.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: 5 KUPONÓW dla pięciu osób na lody składające się z dwóch gałek lodów naturalnych od firmy EPOKA LODOWA (Fundator), Rynek 5 w Oleśnicy. Jedna osoba wygrywa 1 kupon. Kupon ważny jest jeden miesiąc.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez komisję konkursową, który w czasie trwania Konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook: https://www.facebook.com/Olesnica.DlaWas.Info/zamieści odpowiedź na pytanie:

Lody z Epoki Lodowej smakują mi ponieważ, …………………………………………………………………………………….

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.

4. Komisja konkursowa składająca się z przedstawiciela Organizatora i Fundatora wybierze 5 zwycięzców zwanych dalej „Laureatami”, spośród wszystkich osób, które udzieliły pod postem konkursowym najbardziej pomysłowej odpowiedzi na zadane pytanie.

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u oraz na portalu www.olesnica.dlawas.info w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od zakończenia Konkursu.

6. Laureat, któremu przysługuje nagroda, zobowiązany jest do przesłania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail w terminie 1 (jednego) dnia od ogłoszenia wyników pod adres e-mail Organizatora Konkursu: olesnica@dlawas.info. Na przekazany adres e-mail Laureat otrzyma potwierdzenie o wygranej i kupon elektroniczny w postaci pliku pdf do druku. Niewysłanie danych w określonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody.

7. W celu odbioru lodów Laureat zgłosi się osobiście z wydrukowanym kuponem do Fundatora nagrody pod adres: Rynek 5 w Oleśnicy.
8. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Laureata może być przyczyną odmowy lub opóźnienia wydania nagrody w przypadku wygranej.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby system Konkursu działał
w sposób ciągły i bezawaryjnie, nie gwarantuje jednak niewystąpienia przerw w funkcjonowaniu spowodowanych działaniem siły wyższej lub zdarzeniami losowymi, niezależnymi od Organizatora, jego działań lub zaniechań.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.